Kto sme

Priateľ je dobrovoľná, nepolitická detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom združenia je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí a mládeže, vytváranie optimálnych podmienok i možností pre ich rast a sebarealizáciu a vytváranie podmienok na výchovnú prácu s deťmi a mládežou s dôrazom na zmysluplné prežívanie voľného času. Aktivity združenia smerujú k snahe vychovávať samostatných, solidárnych, zodpovedných a angažovaných mladých ľudí a pomôcť mladým ľuďom naplno rozvinúť potenciál ich intelektuálnych,

tvorivých a športových zručností v spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi. Tieto ciele uskutočňuje združenie predovšetkým nasledovnými aktivitami:

  1. prázdninové táborové pobyty
  2. domáce i zahraničné exkurzie
  3. medzinárodné výmeny
  4. organizovanie stretnutí mladých počas celého roka
  5. hudobná a umelecká činnosť
  6. športová činnosť
  7. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnychhodnôt.

Združenie je pri napĺňaní svojich cieľov otvorené pre spoluprácu s ďalšími mládežníckymi organizáciami. Činnosť združenia je zameraná na dosahovanie verejnoprospešných cieľov.

Vaše 2%

Milí priatelia, je tu čas, keď budete môcť rozhodnúť o darovaní dvoch percent z dane neziskovým organizáciam, alebo organizáciam z tretieho sektora.
Dávame do Vašej pozornosti naše občianske združenie:

Priateľ – občianske združenie je mládežnícka organizácia, ktorá organizuje centrá mladých na východe Slovenska, ako nízkoprahové zariadenia. Svojimi aktivitami sleduje kompletnú starosť o mladých ľudí – oslovenie, pozvanie, formáciu. V aktivitách sleduje mediálnu tvorbu, organizuje stretnutia, tábory, koncerty a rôzne kurzy na pomoc marginalizovaným skupinám mladých.

 

Základné informácie o organizácii Priateľ:

Obchodné meno, alebo názov:       Priateľ
Sídlo – obec, č, ulica, číslo:           Jesenského 26, 04001 Košice
Právna forma prijímateľa:              Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa:       35568046

 

Dôležité termíny:

do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

• do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3.Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Všetky tlačivá na poukázanie 2% pre rok 2018 nájdete na tomto webe