Kto sme

Priateľ je dobrovoľná, nepolitická detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom združenia je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí a mládeže, vytváranie optimálnych podmienok i možností pre ich rast a sebarealizáciu a vytváranie podmienok na výchovnú prácu s deťmi a mládežou s dôrazom na zmysluplné prežívanie voľného času. Aktivity združenia smerujú k snahe vychovávať samostatných, solidárnych, zodpovedných a angažovaných mladých ľudí a pomôcť mladým ľuďom naplno rozvinúť potenciál ich intelektuálnych,

tvorivých a športových zručností v spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi. Tieto ciele uskutočňuje združenie predovšetkým nasledovnými aktivitami:

  1. prázdninové táborové pobyty
  2. domáce i zahraničné exkurzie
  3. medzinárodné výmeny
  4. organizovanie stretnutí mladých počas celého roka
  5. hudobná a umelecká činnosť
  6. športová činnosť
  7. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnychhodnôt.

Združenie je pri napĺňaní svojich cieľov otvorené pre spoluprácu s ďalšími mládežníckymi organizáciami. Činnosť združenia je zameraná na dosahovanie verejnoprospešných cieľov.